Privacybeleid

De Eigenaar informeert u over zijn Privacybeleid met betrekking tot de verwerking en bescherming van persoonlijke gegevens van gebruikers die tijdens het browsen op de website kunnen worden verzameld: https://aannemervught.nl

In dit opzicht garandeert de Eigenaar de naleving van de geldende regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens, zoals weerspiegeld in de Organieke Wet 3/2018 van 5 december inzake de Bescherming van Persoonsgegevens en de Waarborging van Digitale Rechten (LOPD GDD). Hij voldoet ook aan Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen (AVG).

Het gebruik van de website impliceert de aanvaarding van dit Privacybeleid evenals de voorwaarden opgenomen in het Juridisch Advies.

Identiteit van de Verantwoordelijke
Verantwoordelijke: Sigase B.V Badkamer.
NIF: 70399701J
Adres: Meliestraat 24A, 5251 EH, - Nederland.
E-mail: [email protected]
Website: https://aannemervught.nl
Beginselen toegepast bij de verwerking van gegevens
Bij de verwerking van uw persoonsgegevens zal de Eigenaar de volgende beginselen toepassen die voldoen aan de eisen van de nieuwe Europese verordening gegevensbescherming (AVG):

Beginsel van rechtmatigheid, eerlijkheid en transparantie: De Eigenaar zal altijd toestemming vragen voor de verwerking van persoonsgegevens, die kan zijn voor één of meerdere specifieke doeleinden waarover de Eigenaar de Gebruiker voorafgaand volledig zal informeren.
Beginsel van dataminimalisatie: De Eigenaar zal alleen de strikt noodzakelijke gegevens vragen voor het doel of de doelen waarvoor ze worden gevraagd.
Beginsel van beperking van de bewaartermijn: De Eigenaar zal de verzamelde persoonsgegevens slechts gedurende de strikt noodzakelijke tijd voor het doel of de doelen van de verwerking behouden. De Eigenaar informeert de Gebruiker over de overeenkomstige bewaartermijn volgens het doel.
In het geval van abonnementen zal de Eigenaar regelmatig de lijsten controleren en die inactieve registraties gedurende een aanzienlijke tijd verwijderen.
Beginsel van integriteit en vertrouwelijkheid: De verzamelde persoonsgegevens worden zodanig behandeld dat hun veiligheid, vertrouwelijkheid en integriteit zijn gegarandeerd.
De Eigenaar neemt de nodige voorzorgsmaatregelen om ongeautoriseerde toegang of onjuist gebruik van de gegevens van zijn gebruikers door derden te voorkomen.
Verkrijging van persoonsgegevens
Voor het browsen op de website is het niet nodig dat u persoonlijke gegevens verstrekt.

Rechten
De Eigenaar informeert u dat u met betrekking tot uw persoonsgegevens het recht hebt om:

Verzoek om toegang tot de opgeslagen gegevens.
Een rectificatie of verwijdering aanvragen.
Verzoek om beperking van de verwerking.
Bezwaar maken tegen de verwerking.
U kunt niet het recht op gegevensoverdraagbaarheid uitoefenen.

De uitoefening van deze rechten is persoonlijk en moet daarom rechtstreeks worden uitgeoefend door de betrokkene, door het rechtstreeks aan de Eigenaar te vragen. Dit betekent dat elke klant, abonnee of medewerker die op enig moment zijn gegevens heeft verstrekt, zich tot de Eigenaar kan richten en informatie kan vragen over de opgeslagen gegevens en hoe deze zijn verkregen, verzoeken om rectificatie, bezwaar maken tegen de verwerking, het gebruik beperken of de verwijdering van die gegevens in de bestanden van de Eigenaar aanvragen.

Om uw rechten uit te oefenen, moet u uw verzoek samen met een kopie van uw identiteitsbewijs of een equivalent sturen naar het e-mailadres: [email protected]

De uitoefening van deze rechten omvat geen gegevens die de Eigenaar verplicht is te bewaren voor administratieve, wettelijke of beveiligingsdoeleinden.

U heeft het recht op een doeltreffende voorziening in rechte en om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit, in dit geval de Spaanse Gegevensbeschermingsautoriteit, indien u van mening bent dat de verwerking van persoonsgegevens die op u betrekking hebben, in strijd is met de Verordening.

Doel van de verwerking van persoonsgegevens
Wanneer u verbinding maakt met de website om een e-mail naar de Eigenaar te sturen of zich aanmeldt voor zijn nieuwsbrief, verstrekt u persoonlijke informatie waarvan de Eigenaar de verantwoordelijke is. Deze informatie kan persoonsgegevens bevatten zoals uw IP-adres, naam en achternaam, fysiek adres, e-mailadres, telefoonnummer en andere informatie. Door deze informatie te verstrekken, stemt u ermee in dat uw informatie wordt verzameld, gebruikt, beheerd en opgeslagen door — Sigase B.V Badkamer — alleen zoals beschreven op de pagina's:

Juridisch Advies
Privacybeleid
De persoonsgegevens en het doel van de verwerking door de Eigenaar verschillen per informatieverzamelingssysteem:

Er zijn andere doeleinden waarvoor de Eigenaar persoonsgegevens verwerkt:

Om te zorgen voor naleving van de voorwaarden die zijn uiteengezet in het Juridisch Advies en de toepasselijke wetgeving. Dit kan het ontwikkelen van tools en algoritmen omvatten die de website helpen om de vertrouwelijkheid van de verzamelde persoonsgegevens te waarborgen.
Om de diensten van deze website te ondersteunen en te verbeteren.
Beveiliging van persoonsgegevens
Om uw persoonsgegevens te besch

ermen, neemt de Eigenaar alle redelijke voorzorgsmaatregelen en volgt hij de beste praktijken in de industrie om verlies, misbruik, ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, wijziging of vernietiging ervan te voorkomen.

Uw gegevens kunnen worden opgenomen in een mailinglijstbestand, waarvoor de Eigenaar verantwoordelijk is voor het beheer en de verwerking ervan. De beveiliging van uw gegevens is gegarandeerd, aangezien de Eigenaar alle noodzakelijke veiligheidsmaatregelen neemt en u verzekert dat de persoonsgegevens alleen voor de gegeven doeleinden zullen worden gebruikt.

De Eigenaar informeert de Gebruiker dat zijn persoonsgegevens niet zullen worden overgedragen aan derde organisaties, met uitzondering van die overdracht van gegevens die is gebaseerd op een wettelijke verplichting of wanneer de verlening van een dienst de noodzaak van een contractuele relatie met een verwerker met zich meebrengt. In dit laatste geval wordt de overdracht van gegevens aan derden pas uitgevoerd als de Eigenaar de uitdrukkelijke toestemming van de Gebruiker heeft.

Er kunnen echter in sommige gevallen samenwerkingen worden aangegaan met andere professionals, in die gevallen zal toestemming van de Gebruiker worden gevraagd, waarbij informatie wordt verstrekt over de identiteit van de samenwerkingspartner en het doel van de samenwerking. Het zal altijd gebeuren met de striktste veiligheidsnormen.

Inhoud van andere websites
De pagina's van deze website kunnen ingebedde inhoud bevatten (bijvoorbeeld video's, afbeeldingen, artikelen, enz.). Ingebedde inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde alsof u de andere website heeft bezocht.

Deze websites kunnen gegevens over u verzamelen, cookies gebruiken, aanvullende tracking van derden insluiten en uw interactie volgen met behulp van deze code.

Cookiebeleid
Om deze website correct te laten werken, moet u cookies gebruiken, wat informatie is die in uw webbrowser wordt opgeslagen.

Legitimatie voor de verwerking van gegevens
De wettelijke basis voor de verwerking van uw gegevens is:

De toestemming van de betrokkene.
Categorieën persoonsgegevens
De categorieën persoonsgegevens die de Eigenaar verwerkt, zijn:

Identificatiegegevens.
Er worden geen bijzondere categorieën van persoonsgegevens verwerkt.
Bewaring van persoonsgegevens
De persoonsgegevens die aan de Eigenaar zijn verstrekt, worden bewaard totdat u om verwijdering vraagt.

Webbrowsen
Bij het browsen op de website kunnen niet-geïdentificeerde gegevens worden verzameld, zoals het IP-adres, geolocatie, een logboek van hoe de services en sites worden gebruikt, browsegewoonten en andere gegevens die niet kunnen worden gebruikt om u te identificeren.

De website maakt gebruik van de volgende services van derden voor analyses:

De Eigenaar gebruikt de verkregen informatie voor statistische gegevens, het analyseren van trends, het beheren van de site, het bestuderen van navigatiepatronen en het verzamelen van demografische informatie.

De Eigenaar is niet verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens die worden uitgevoerd door de websites waartoe u toegang kunt krijgen via de verschillende links op de website.

Nauwkeurigheid en waarheid van persoonsgegevens
U verbindt zich ertoe dat de aan de Eigenaar verstrekte gegevens correct, volledig, nauwkeurig en actueel zijn, en verbindt zich er als Gebruiker van de website toe de waarheid en juistheid van de gegevens die naar de website zijn gestuurd, te handhaven en de Eigenaar te vrijwaren van elke aansprakelijkheid dienaangaande.

Aanvaarding en toestemming
Als Gebruiker van de website verklaart u op de hoogte te zijn gesteld van de voorwaarden betreffende de bescherming van persoonsgegevens, en stemt u in met en aanvaardt u de verwerking van deze gegevens door de Eigenaar op de wijze en voor de doeleinden die worden uiteengezet in dit Privacybeleid.

Om contact op te nemen met de Eigenaar, zich te abonneren op een nieuwsbrief of opmerkingen te plaatsen op deze website, moet u dit Privacybeleid accepteren.

Wijzigingen in het Privacybeleid
De Eigenaar behoudt zich het recht voor om dit Privacybeleid te wijzigen om het aan te passen aan nieuwe wet- of jurisprudentie, evenals aan de praktijken van de sector.

Deze beleidslijnen zijn van kracht totdat ze worden gewijzigd door anderen die passend zijn gepubliceerd.

Go up
Deze website gebruikt eigen cookies voor een correcte werking. Door op de Accepteren-knop te klikken, stem je in met het gebruik van deze technologieën en de verwerking van jouw gegevens voor deze doeleinden. Meer informatie   
Privacidad